De Toezichtcode

Hoe werkt de code?

Pensioenfondsen hebben tot taak om zo goed mogelijk te zorgen voor het pensioen van deelnemers. Pensioenfondsen zijn gebaat bij een goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording. Aanvullend op wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen is door de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) een specifieke code voor het intern toezicht bij pensioenfondsen ontwikkeld: de Toezichtcode.

De VITP richt zich specifiek op het bevorderen van goed intern toezicht in de pensioensector. Met de Toezichtcode beoogt de VITP een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het intern toezicht bij pensioenfondsen en daarmee aan de kwaliteit van de besturing van en het vertrouwen in pensioenfondsen.

De door de VITP opgestelde Toezichtcode biedt een normatief kader voor intern toezichthouders in de pensioensector. Daarmee laten de intern toezichthouders zien wat op dit moment binnen de sector wordt verstaan onder goed toezicht. De Toezichtcode bevat vier principes die zijn uitgewerkt in een aantal normen. Deze algemeen geformuleerde principes nodigen de toezichthouder nadrukkelijk uit zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op het eigen functioneren. De Toezichtcode is van toepassing ongeacht de vorm van het intern toezicht (raad van toezicht, visitatiecommissie of de niet-uitvoerende bestuurders in een gemengd bestuur). De Toezichtcode ziet specifiek op de toezichthoudende taak van de intern toezichthouder. Dit laat onverlet dat de intern toezichthouder in voorkomende gevallen ook een adviserende rol kan hebben of kan fungeren als klankbord.

De VITP gaat ervan uit dat intern toezichthouders in de pensioensector de Toezichtcode toepassen.

Leeswijzer

Deze Toezichtcode is gelaagd van opzet. Het eerste principe richt zich op de scope van het toezicht. De overige principes zijn de gedragsregels. De code bestaat uit 2 lagen:

  • Laag 1: In de eerste laag zijn vier algemeen geldende principes geformuleerd.
  • Laag 2: In de tweede laag is elk principe uitgewerkt in een aantal normen.

Deze twee lagen vormen tezamen de Toezichtcode. Als aanvulling op de Toezichtcode is er een online servicemodule. In deze module is de wet- en regelgeving opgenomen die bij de principes en de normen hoort. Ook bevat de module een nadere concretisering van een aantal normen en handreikingen bij het hanteren van de Code. Waar nodig, wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van intern toezicht.

Waar in deze Toezichtcode wordt gesproken over de toezichthouder(s) betreft dat leden van een raad van toezicht, leden van een visitatiecommissie en niet-uitvoerend bestuurders van een pensioenfonds. Afhankelijk van het feit of een principe of norm een individu aanspreekt, wordt `toezichthouder' of `toezichthouders' gebruikt. In verband met de leesbaarheid wordt daar waar wordt gesproken over hij/zijn, tevens zij/haar bedoeld.

Voor een PDF versie van laag 1 en 2, klik hier.