Normenkader voor goed intern toezicht bij pensioenfondsen
TERUG NAAR DE VITP SITE
De Toezichtcode
Een voorbeeld gedragscode, gebaseerd op de normen van CFA Institute:
Toezichthouders...
  1. Handelen te goeder trouw en in het belang van de deelnemers en begunstigden van de regeling.
  2. Handelen met behoedzaamheid en redelijke zorg.
  3. Handelen met vakkundigheid, competentie en toewijding.
  4. Handhaven onafhankelijkheid en objectiviteit door onder andere belangenconflicten te vermijden, zich te onthouden van ‘self-dealing’, en ieder geschenk te weigeren waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het hun loyaliteit zal beïnvloeden.
  5. Houden zich aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van de voorwaarden van de documenten van het fonds.
  6. Gaan billijk, objectief en onpartijdig om met alle deelnemers en begunstigden.
  7. Handelen op een wijze die consistent is met de vastgestelde missie van het fonds en de beleidslijnen die deze missie ondersteunen.
  8. Beoordelen regelmatig de efficiëntie en effectiviteit van het succes van het fonds wat betreft het bereiken van doelen, met inbegrip van het evalueren van de prestaties en handelingen van de dienstverleners van het fonds, zoals beleggingsmanagers, consultants en actuarissen.
  9. Zorgen dat de informatie over het fonds, de deelnemers en begunstigden vertrouwelijk blijft.
  10. Communiceren met deelnemers, begunstigden en toezichthoudende autoriteiten op tijdige, nauwkeurige en transparante wijze.